رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۳۲ : آرام تویی اگرچه آرامی نیست

آرام تویی اگرچه آرامی نیست
فرجام تویی اگرچه فرجامی نیست
بیدار منم به مردم خوابیده
تا میکده ی روی تو جز گامی نیست
پیمایش کتاب