رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱ : اگر نوری...

اگر نوری
با چنین ظلمت به خاک شد،
چه کورسوی حقیر.

پیمایش کتاب