رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۰۵ : در آستانه‌ی محو...

در آستانه‌ی محو،
ستاره‌ای در مرز درخشیدن.
آن ستاره تویی.

هزارپاره می‌کنند هزارپاره‌گان،
و یک‌تنه،
یک‌تنه‌گان.
تو در کدام سویی؟
یک‌تنه‌ با هزارپاره‌گان؟

در آستانه‌ی حذف،
آن بی‌همه‌صدهزارساله تویی‌.

پیمایش کتاب