رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۰۶ : در آستانه‌ی زایش...

در آستانه‌ی زایش.
در عمق شب،
خورشیدی در حال جنبیدن.

بانگ جهان نو چارستون کیهان می‌لرزاند:
مقاومت در برابر آنچه در پیش است بیهوده است‌!

درد از هزار سو،
مگر پای رفتن بایستاند.
نه، در جدال درد و رفتن،
اگر با درد رفتن،
ایستادن نه.

پیمایش کتاب