رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۰۸ : ما همواره اگر نتوانیم در بهترین‌ها...

 ما همواره اگر نتوانیم در بهترین‌ها بنگریم، جز بدترین‌ها در ما نگریستن نتوانند. 

سرانجام‌ ملاحتِ نیکی زورِ شر در هم شکند.

موسیقی طرب از طبع فرح‌آلودِ نکوست. آواز غم را مشهورانِ تباه در تاریکی سر می‌دهند. 

سرانجام شورِ طرب تباهیِ اندوه از ریشه بِکَنَد‌.

پیمایش کتاب