رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۰۹ : می‌رقصم که شبی برتر از...

 می‌رقصم که شبی برتر از این نیست، در اعماق رنجها. می‌خوابم و‌ در خوابها بیدارم و به بانگ بلند بر رویابینان بیداری می‌گویم: برقصید که بیداری از این بیدارتر نیست!

انسان از انسان فرا می‌خیزد،
و دیگر هیچ چیز این چنین نخواهد بود‌.

می‌رقصم،
به برترین رقصها،
به برترین رقصهای از ضمیرِ زدوده به خاطر آمده.

پیمایش کتاب