رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۱۰ : هیچ چیز خاصی نیست...

 هیچ چیز خاصی نیست. در هیچ جا هیچ چیز خاصی نیست. نه در هیچ اقلیم و نه در هیچ زمان، هیچ وقت هیچ چیز خاصی نیست. 

اگر در تو نیست، 
در هیچ جا نیست. 
و اگر در توست،
پس باز در هیچ جا نیست.

پیمایش کتاب