رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۱۸ : باید بتوانم تا انتها بنویسم و...

 باید بتوانم تا انتها بنویسم و دستان بیدار در انتهای ریشه‌های زمین بجنبانم. باید همواره سرچشمه‌ها بر زبان جاری کنم. 

باید تا می‌توانم زنده بمانم و مهره راست دارم و تاس بیندازم و هرگز ندانم چه خواهد آمد و با ندانستن تا انتهای آخرین ثانیه‌ی هستی روزی گذرانم. 

باید بتوانم نمی‌دانم را تا انتها بزی‌ام. 
از ابتدا چنین عزم داشته‌ام. 

باید بتوانم.
جز توانستن چاره نیست.

پیمایش کتاب