رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۲ : چقدر زیباست...

: چقدر زیباست!
: چه؟
: درخشش باده در جام.
: خداست.

پیمایش کتاب