رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۲۷ : در هر سرا یاری یافتم...

در هر سرا یاری یافتم.
در هر یار سرایی یافتم.
در هر یار دل باختم تا سرآخر آن یگانه یافتم.

این دویی برانداختم،
تا دریافتم:
آن یگانه منم.

پیمایش کتاب