رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۶ : گفته شد آنچه که نباید...

: گفته شد آنچه که نباید.
: پس سکوت آنچنان که باید.

پیمایش کتاب