رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۷ : اهانت...

اهانت، 
به ساحت قدسی.
و نیز تقدّس، موهن.

پیمایش کتاب