رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۹ : به هزاران رنگ خلق درآمدن...

به هزاران رنگ خلق درآمدن،
یک ثانیه.
هیچ شدن،
هزار قرن.

پیمایش کتاب