رفتن به محتوای اصلی

شماره ۲۶ :‌ بر کجا گام می‌نهند...

: بر کجا گام می‌نهند زشت‌سیرتان؟
: شن داغ ریا.

پیمایش کتاب