رفتن به محتوای اصلی

شماره ۳۱ : چو دریچه گشوده می‌شود...

چو دریچه گشوده می‌شود،
می‌گویم بگذار یک لحظه‌ی دیگر بپاید.
نمی‌پاید.
می‌گسترد و فرامی‌پاشد. 

نمی‌پایم. 
می‌گسترم،
فرا‌می‌پاشم.

پیمایش کتاب