رفتن به محتوای اصلی

شماره ۳۴ : به آرامش سر به گریبان...

به آرامش سر به گریبان فرو بردن،
چرا که به سلامت از شبی طوفانی گذشتن.

نه نام را جستن
و نه کام را،
و دلارام را در آغوش بازیافتن
پسِ قرنی چند.

پیمایش کتاب