رفتن به محتوای اصلی

شماره ۳۶ : گفت: با قدرت چشمانتان را...

گفت: با قدرت چشمانتان را خیره می‌کنم. با ترس عقلتان را می‌سوزانم. با پول می‌خرمتان و با شهرت بنده‌ی خویش می‌دارمتان. به آرزوی سلامت نیز دعاگوی خویش‌. 

گفتم: با عشق بمیر‌.

پیمایش کتاب