رفتن به محتوای اصلی

شماره ۵۲ : پیش از زیبایی...

پیش از زیبایی،
مهم است که حقیقت باشد.
آنگاه زیباست.

پیمایش کتاب