رفتن به محتوای اصلی

شماره ۵۴ : بیشتر برخیزند و بیشتر به...

 بیشتر برخیزند و بیشتر به جهان بازگردند و بیشتر ترانه کنند فرشتگان پارسی‌گو!
ای گمشدگان در تاریخ! پس کجاست آوازهای طربناکتان؟ 
 
بیشتر خاموشی! بیشتر سخن! بیشتر نور! بیشتر موسیقی! بیشتر رقص!‌ 
بیشتر زیباییِ از خود رسته و بیشتر حقیقت! بیشتر بی‌طایفگی! بیشتر یگانگی! بیشتر زمینِ‌ از آب سیراب و بیشتر جنگل‌های ژولیده از نمِ چشمانِ دل! 

بیشتر عشق،
و پیش‌تر حقیقت.

پیمایش کتاب