رفتن به محتوای اصلی

شماره ۵۶ : همواره راهی بالاتر از...

 همواره راهی بالاتر از راههای پیشین. دریچه‌ای بسته و دیواری فروریخته و عمارتی در خاک تپیده، ولیکن پنجره‌ای گشوده از خورشیدی نوتر بر فراز و ریسمانی زرّین آویخته از آسمانی بالاتر. 

همواره ستاره‌ای درخشان‌تر در صحن چشمان نو، 
و چون رویایی به پایان شد،
رویایی جان‌تر. 

ماهْ نو، ستارهْ نو، آسمانْ نو.
جانْ نو، جهانْ نو، سپیده‌دمِ بی‌کرانْ نو. 
آتشْ نو، آتشدانْ نو و پروازِ اخگرانْ نو.

پیمایش کتاب