رفتن به محتوای اصلی

شماره ۶ : شهامت خویش بودن...

شهامت خویش بودن.
نه از آدمی،‌
نه از روح.

پیمایش کتاب