رفتن به محتوای اصلی

شماره ۶۷ : آه، صبحدم سر برآوردن از هستی...

آه، صبحدم سر برآوردن از هستی، ژولیده‌عصب و خشک‌نای.
آه، صبحدم سرکشیدن از عدم، تلخ‌ و بیگانه‌ و مُشک‌سای. 
آه، بیشینه‌توان و تمام‌جان در هیمه‌ی نقصان و کوری و کوتاهی برخاستن.

آه بیداری و آه تماشا در کویر زهد و حجب و ریا.
و آه آزادی و آه شعف در بیدادگاه سیاه‌جامگان اندوه و عزا. 

آه عشق و اوج بلند آزادی‌اش.

پیمایش کتاب