رفتن به محتوای اصلی

شماره ۶۹ : چه تاسهای قدرت زهرآگین که...

چه تاسهای قدرت زهرآگین که می‌فکنند مستضعفان، این وارثان زمین.
و چه قمارهای عشق لطیف که می‌کنند ساقیان، این صاحبان آسمان.

خوشا عاشق و جان نامنتهای آزاده‌ی بی‌گزندش؛ که نه سر به دیواری سابید و نه به قبله‌ای فرو آورد و نه در هیچ محراب به سینه فکند. 
خوشا آزادی و آتش خوش‌رقص سپندش.

پیمایش کتاب