رفتن به محتوای اصلی

شماره ۷۹ : آخر این جنازه را یکی باید...

 آخر این جنازه را یکی باید گردن می‌گرفت و می‌کشاند تا سر مرز، و غیرت را در او می‌جوشانید، تا از آنچه در جان اوست پاسداری کند.

آخر باید آذرخش جان خویش دریابد و از حقیقت خویش در برابر جان و زبان الکن ظلمات نگاهبانی کند. 

باید زبان خویش دریابد، 
و جان بر سر وظیفه سپر کند.

پیمایش کتاب