رفتن به محتوای اصلی

شماره ۸۰ : خوشبختانه در بدترین لحظات ممکن...

خوشبختانه در بدترین لحظات ممکن قرار گرفته‌ایم و هر چقدر با لاس صوفیانه بخواهیم بمالیمش و نازنازیش کنیم از این بدتر می‌شود. چنانکه هر بار چنان کردیم و چنین شد. 

خوشبختانه در تاریکی محض‌ فرود آمده‌ایم و خوش‌تر خبر اینکه از این نیز تاریک‌تر خواهد شد. چرا که به دانستن خویش دست نجنبانده‌ایم و چراغ جان نیفروخته‌‌ایم. 

خوشبختانه لاف شیخ گاف شد و کلام محکمش پشم. کشتی عقیده به گِل نشست و هر که خود بهتر می‌دانست گریبان‌کش از سیه‌چال دهشت به دارش آویختند یا خوراک درندگان شد. خوشبختانه تمام امیدهای دروغ به باد شدند و حال هیچ جز نومیدی حقیقی در کف نیست. 

و از چنین نومیدی آفتاب سر می‌زند.
چرا که به کلام کبیران، او که غایت نومیدی را نچشیده باشد شایسته‌ی غایت برکات نیست.

پیمایش کتاب