رفتن به محتوای اصلی

شماره ۸۴ :  هیچ کس را به خویش نمی‌خوانم و...

 هیچ کس را به خویش نمی‌خوانم و از راندن هیچ تن هیچ باک ندارم. چرا که داو دعوت سوخته و بر هیچ کس، جز آن یگانه که عالمی به هیچ فروخته و در گوشه‌ای به عظمتِ فروتنی می‌زید، هیچ دعوت نیست.

پیمایش کتاب