رفتن به محتوای اصلی

شماره ۹ : انسان بر مبنای خواب...

انسان بر مبنای خواب،
هستی بر مبنای شراب. 
روح بر مبنای عِرق،
نیستی بر مبنای عَرَق.

پیمایش کتاب