رفتن به محتوای اصلی

شماره ۹۳ : حماسه خبر نمی‌کند...

حماسه خبر نمی‌کند، چنان چون جاودانگی.
آفتاب خبر نمی‌کند و نیزه‌زاران گندمگونش در شعف‌گاهان سحر.
کوبه خبر نمی‌کند که کی می‌زند و ترانه‌ی آمدن سر می‌دهد. 

خروش خبر نمی‌کند،
و سپیده‌ای که در شبِ دست در حال روییدن است.

پیمایش کتاب