رفتن به محتوای اصلی

شماره ۹۵ : این برهوت دیگر کجاست...

این برهوت دیگر کجاست؟ 
من این را نمی‌خواهم.
من خانه‌ی خود می‌خوانم.
من خانه‌ی خود می‌خواهم.

این جامه‌های به‌هم‌تنیده‌ی پوسیده دیگر چه‌اند؟
من عریانی،
بی‌جامگی،
بی‌تنی می‌خواهم.
 
این کویر ظلمت که‌راست؟
من بر قلّه‌ی آفتاب ایستاده،
جنگل انبوه روشنی می‌خواهم.

پیمایش کتاب