رفتن به محتوای اصلی

شماره ۹۸ : سبو نیست. باده نیز...

سبو نیست. باده نیز نیست؟ باده که هماره هست. 
آدمیزاده نیست. روح نیز نیست؟ روح که هماره هست. 
صورت نیست. سیرت نیز نیست؟ سیرت که هماره هست. 
نور نیست. آوا نیز نیست؟ آوا که هماره هست. 

ندانستی هنوز پس از صد هزار قرن،
یکی بِه از صد هزار؟ 
هیچ بِه از همه؟

پیمایش کتاب