رفتن به محتوای اصلی

شماره ۹۹ : سخت‌تر، آن است که مست...

 سخت‌تر، آن است که مست باشی و کلام شمرده به زبان آری، تا که هوشیار باشی و سخن گزاف. دشوارتر است نبودن و سرودن، تا بودن و ناگواری خویش با جهانیان نشخوار نمودن. 

بعید است آتش نامنتها را از جان گذراندن و با زغال گداخته در دهان، نَسَق خاموشی کشیدن و محال را در حال شکوفانیدن و سخن اشتعال گفتن. 

و ما هیچ‌کسان
به زمانِ هرگز
همیشه چنین می‌کنیم.

پیمایش کتاب