رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۰۶ : نه دوستی و نه جنگ؛ ایستادن در...

 نه دوستی و نه جنگ؛ ایستادن در خطّ میانه، و از هر دو سو شایستگان را برگزیدن. نه خیر و نه شر؛ پختگان را در میان آتش از خیرِ شر و شرِّ خیر رهانیدن. رفتگان بازمی‌گردند و بازآمدگان برخواهند خاست.

پیمایش کتاب