رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۱۰ : باید بگوید من عظمت خویش از...

 باید بگوید من عظمت خویش از کف دادم، چرا که بدان بیش از اندازه بالیدم. بالیدن - بیش از اندازه - همان از کف دادن است. بالاخره اسکندری، عمری، چنگیزی چیزی از گوشه‌ای پیدا می‌شود و تمام بالیدن بی‌بالت در هم می‌کوبد.

خاکسار باش ای آدم،
چیزی چند به عالم هدیه نداده‌ای.
خاکسار باش و هدیه‌ی وجود به فروتنی پاس دار.

پیمایش کتاب