رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۱۲ : آن حرف‌ها می‌رود که از...

 آن حرف‌ها می‌رود که از سینه‌ام برون ریزد که بسوزاند و هیچ چیز بر زمین نگذارد. امّا آن حرف‌ها همان در سینه بماند، تا ابد، تا هم تنور سینه گرم باشد و هم زمین از مدار خویش بیرون نپاشد.

خداوند می‌نگرد؛
ما به قرار خاموش خویش باشیم.

پیمایش کتاب