رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۱۸ :‌ ما می‌خواهیم سخن برسد به...

 ما می‌خواهیم سخن برسد به آن جانها که می‌خواهیم، نمی‌خواهیم به همگان برسد، گرچه خواهد رسید. امّا خاصه می‌خواهیم کلمات برسند به آنها که خواست خداوندگار است. باری از هر صدهزار تلاش - این پرواز تیرها در تاریکی - تنها یکی، یکی از صدهزار.

 حجابها بس ضخیم است و راه‌ها بس دراز.
خداوند بخواهد، روح نیز باید بخواهد.
تنها یکی، یکی از صدهزار.

پیمایش کتاب