رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۲۶ : خبری خوش دارم عزیزان...

خبری خوش دارم عزیزان.
اهورمزد و اهریمن، الله و الشیطان، مسیح و لوسیفر، یهوه و ستان، همه را با هم در یک گور به خاک زده‌ام و بر فرازشان دست افشانده‌ام.

حالی خداوند یگانه‌ی بی‌نام،
و تنها آن نام که بتوان نهادش؛
عشق.

پیمایش کتاب