رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۲۸ : چون آن زن موحّد...

 چون آن زن موحّد - آن روح عظیم - که حجاب پرچم کرد و به چوب زد، همه مردان حق، همه خدامردان عالم از نخست تاریخ تا به انتها چنین کنند. موحّدان همه این چنین کنند؛ حجاب پرچم کنند و سنّت آتش زنند. آری، موحّدان بت‌شکن‌اند.

یگانگی، موحّدی، خدامردی؛ این است.

پیمایش کتاب