رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۳ : می‌گویم: من سخت مهمل می‌بافم...

 می‌گویم: من سخت مهمل می‌بافم و به جِد چرند می‌گویم! می‌خندد. می‌گویم: من عجیب هیچ نمی‌دانم و عمیق نادانم! قهقهه می‌زند. می‌گویم جاهلم! می‌رقصد. می‌گویم ناقصم! زیر آواز می‌زند.

ناگاه می‌ایستد،
روی ترش می‌کند و می‌گوید:
عشق یعنی همین!

پیمایش کتاب