رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۳۳ :‌ کسانی هستند که در خیر از هم...

کسانی هستند که در خیر از هم سبقت می‌گیرند؛
کبوتران سپید.
کسانی هستند که‌ در شر از هم سبقت می‌گیرند؛
گرگان خاکستری.
و اندکانی هستند که از هر دو شکار می‌کنند؛
مقیمان لامکان،
عقابان آزادی.

پیمایش کتاب