رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۳۹ : از همه سو در محاصره...

از همه سو در محاصره، در همه سو درمانده؛ پس از چه روی این همه شادند؟
چون بی‌خویشان با‌خداند.

همه سوشان فراخ، در همه سو به چپاول؛ پس از چه روی این همه غمین‌اند؟
چون خویشاوندان بی‌خداند.

: آیا ما را از خدا هیچ رهایی هست؟
: آری، در خدا.

پیمایش کتاب