رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۴۱ : شکست‌خوردگان - آنها که...

 شکست‌خوردگان - آنها که سرزمین‌ها فتح کردند و تن‌ها به خاک فکندند - از برم می‌گذرند، ناسزاگویان، به صورتهای چروکیده و لبان فروافتاده، رهسپار دوزخ اعمال خویش.

سزاواران - آنها که من باختند و روح یافتند - از برم می‌گذرند، به صورتهای شوخ و لبان فراخ. می‌گویم دوستتان می‌دارم و می‌گویند دوستت می‌داریم، و بهشت چیزی جز دوست داشتن نیست.

از آن شما مظفّران؛ بخت بد و رنج سخت تا آدمیّت بیاموزید.
و از آن شما باختگان؛ بخت خوش و موسیقی دل تا روح را به خدا برسانید.

پیمایش کتاب