رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۴۲ : آدمی را شرافت نیست...

 آدمی را شرافت نیست. من این به خود نمی‌گویم، تجربه سخن‌گوست. آدمی را چنان که دیدیم دزد و پست و خویش‌فروش است.

روح، عین شرف و عین آزادی‌ست. شما روح را در پیرامون خویش نمی‌یابید.  
روح در درون شماست. روح، شمایید. آزادی می‌جویید؟ آزادی خود شمایید. تنها چون این بی‌ادبان - آدمیزادان - نباشید. روح باشید، خود باشید.

آزاد باشید.
آزادی آن شماست.

پیمایش کتاب