رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۴۳ : سر رفته و دل رفته و جان...

سر رفته و دل رفته و جان رفته.
: «عمق را در میان تتاران مجو! عمق اینجاست!»

آسمان رفته و زمین رفته و صد جهان رفته.
: «عمق اینجاست!»

: من که‌رام؟
«من اینجام. جهان اینجاست.»

پیمایش کتاب