رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۵۱ : ما به شیخ که سخن برابر نمی‌گوییم...

 ما به شیخ که سخن برابر نمی‌گوییم. ما کجا گفتیم ای حرام‌خوار زنازاده! ما کجا او را چنان که هست خطاب کردیم. ما بیهودگان و پستان و هرزگان را نیز روح دیدیم.

ما کی گفتیم اینها مرتد و مشرک و ناباورند. ما کجا گفتیم اینها کافران دهرند. حالی که چنین‌اند. ما این مزخرفان را نیز اهل آدم دانستیم و می‌دانیم. چون احتمال آدم شدن از خریت یک در صدهزار که هست! آن یک در صدهزار پاس می‌داریم.

ای شیخ! ای خر مادرزاد! اگر می توانی آدم شو! ما نیز این احتمال بر تو برشمرده‌ایم. قدر دان!

پیمایش کتاب