رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۶۰ : عاشق خود را محق نمی‌داند...

 عاشق خود را محق نمی‌داند، زین روست که حقیقت از مجرای او سخن می‌گوید. شده حتّی گاه عاشق خود بی‌خدا بنامد، آنگاه خدا از زبان او سخن می‌گوید.

نادان می‌گوید بسیار می‌دانم و دانا را از بیان دانایی شرم است.
سخن همه گزافه است و خاموشی بهترین سخن است.

پیمایش کتاب