رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۶۳ : امروز ما بودیم و عشق بود...

 امروز ما بودیم و عشق بود و عقل بود و فحش و فضاحت! و هر جا که عقل در برابر عشق خود بنمایاند جز این نخواهد شد.

حالا ما نیستیم و عشق هست و بوسه و آفتاب مدام.

پیمایش کتاب