رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۶۸ : حال دو لیوان عرق...

 حال دو لیوان عرق، پشت هم، تا عقل بداند مستی چیست. حال دو لیوان آزادی، پشت هم، تا اسیر بداند آزادی چیست.

حال دو بوسه پشت هم،
تا هم من بدانم به چه کارم و هم لب بداند داستانش چیست.

و حال،
همه‌ی آنها که باید از اینجا بروند.

پیمایش کتاب