رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۷۴ : همواره در زندگی چیزی بیشتر از کتابهاست...

 همواره در زندگی چیزی بیشتر از کتابهاست. در زندگی چیزی بیشتر از نظامنامه‌های اسراری‌ست. هرچند آن دروس باطنی ضروریست تا روح در ظاهر باطن بیند و پیچش مو دریابد.

روح همواره هست. آنکه می‌آید و آنکه می‌رود کف و موج انسانی‌ست. آنکس که حقیقت خویش را دریافته می‌داند که همواره هست و پیوسته بر سه رکن حقیقی خویش یعنی عشق، آزادی و شعف عمل می‌کند.

سالک مشتاق حقیقت و طلبه‌ی زندگی نیازمند است تا عمل ظریف و مکتوم روح الهی را به درستی دریابد و خویش را بدان تسلیم، با آن کوک و مجرای آن سازد، و نهراسد که این واسپاری او را به کجاها ره سپارد.

پیمایش کتاب