رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۷۸ : به شکل خود شبیه خدام...

 به شکل خود شبیه خدام. من نمی‌گویم خدام و نمی‌گویم انسان خداست، که چنین گفت یاوه است و من گفتن است‌‌. چنین گفتی اناالحق احمقان است.

بگویم سگ خداست هرگز نخواهم گفت انسان خداست.

صوفی یاوه گفت و شیخ سرش به دار کرد. صوفی شیخ شد و سر خلق به دار کرد.
شیخ یاوه گفت و صوفی سرش به دار کرد‌. شیخ صوفی شد و سر خلق به دار کرد.
و حق تعالی چنین کرد تا خلق بداند شیخ و صوفی یک خرند و جز ذات حق بر هر چه آویختن سر به دار انا آویختن است.

پیمایش کتاب