رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۸۰ : دوست داشتن آری، پرستیدن نه...

 دوست داشتن آری، پرستیدن نه. همراهی کردن و شانه به شانه پیش رفتن آری، پی گرفتن و پا بر جاپا گذاشتن نه. بالیدن آری - سر بر کشیدن و رشد کردن -، افتخار کردن و نازیدن نه.

بند دریدن و دیوار خرد کردن و قفل کوبیدن آری، در بند خوش بودن و دیوار آذین کردن و قفل رنگ کردن نه. آسمان آری و زمین آری، لیکن بر آسمان کارِ زمین و بر زمین کارِ آسمان.

پیمانه بر طاقچه و قفسه گذاشتن نه، لیکن پیمانه لبالب کردن و یکسره نوشیدن آری. لب و دهان و چشم و ابرو نمودن نه، لیکن چشم و دهان بستن و بی آبرو لب بر لب نهادن آری.

خورشید آری و ماه آری. عشق آری و آتش آری. بوسه آری و آغوش آری. مستی همیشه و رقص دمادم. دوست داشتن، بی‌وقفه و پرگداز. سپاس، هماره سپاس بهر این زیستن بی‌تکرار. پیوسته موسیقی و بی زمان آزادی. موسیقی از ابتدا تا همیشه، و پای کوبیدن بر ملات جان‌فزای هستی تا ابد.

پیمایش کتاب